REGULAMIN „MUZYCZNE PEREŁKI” w Telewizji TVT

Regulamin SMS-owy dotyczący głosowania na teledyski

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem głosowania SMS „MUZYCZNE PEREŁKI” (zwanego dalej „Głosowaniem”) jest Telewizja TVT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Rynek 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000202106, posiadającą numer NIP: 651-157-22-03, Regon: 276875606,
 2. Głosowanie prowadzone jest w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVT – „Muzyczne Perełki” (zwanej dalej „Audycją”).
 3. Celem usługi jest udostępnienie widzom Telewizji TVT możliwości głosowania na wybrany przez siebie utwór muzyczny na liście teledysków tworzonej w Audycji „Muzyczne perełki”.
 4. Usługa będzie odbywała się w terminie od 15.04.2023 do zakończenia nadawania Audycji.
 5. Numer przypisany utworowi muzycznemu pojawia się pod teledyskiem emitowanym w Audycji.
 6. Każdy uczestnik głosowania może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.
 7. Zagłosowanie zgodnie z pkt. 2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnikiem Głosowania (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę na udział w Głosowaniu od opiekuna prawnego.
 2. O miejscu na liście decydować będzie suma wysłanych SMS- ów przyznana w głosowaniu SMS.

§3 GŁOSOWANIE

 1. Głosowanie SMS-owe polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści TYP.PL i numer kandydata (TYP.PL1, TYP.PL2, TYP.PL3 itd.) pod numer 72480 w treści SMS należy wpisać nr kandydata na którego oddaje się głos, a który został zaprezentowany na stronie www.muzyczneperelki.pl  w zakładce PEREŁKOWE PROPOZYCJE. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
 2. SMS - y zliczane będą w każdy wtorek o godz. 12:00 po czym nastąpi kolejne zliczanie głosów na potrzeby kolejnego notowania (głosy zliczane od wtorku od godziny 12:00 do kolejnego wtorku do godziny 12:00). SMS-y wysłane po 24:00 we wtorek, będą uwzględniane w następnym notowaniu.
 3. Telewizja TVT zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji w/w programu oraz do zmiany ceny SMS-ów.
 4. Na podstawie ilości wysłanych SMS-ów na poszczególnych kandydatów  dany utwór może zakwalifikować się do notowania SUPERHIT - u PEREŁKOWEJ LISTY TVT.
 5. Utwór,  który uplasuje się na pierwszym  miejscu PEREŁKOWEJ LISTY 10 i utrzyma się przez okres 1 miesiąca na pierwszym miejscu otrzyma nagrodę w postaci nominacji do „Super  Hitu  Perełkowej Listy Roku” organizowanej w miesiącu grudniu.

§4 SUPER HIT - PEREŁKA ROKU

 1. Głosowanie polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści TYP.PL i numer kandydata (TYP.PL01, TYP.PL02, TYP.PL03, TYP.PL04 itd.) pod numer pod numer 72480 w treści SMS należy wpisać nr kandydata na którego oddaje się głos, a który został zaprezentowany w programie Muzyczna Lista Perełek i na stronie  www.telewizjatvt.pl. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT
 2.  SMS-y na kandydatów do tytułu SUPER PEREŁKA ROKU można wysyłać od 01.12.2023r. do 31.12.2023r.
 3. Na podstawie ilości wysłanych sms-ów wyłoniony zostanie zwycięzca SUPER PEREŁKI ROKU.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Głosowaniem.
 2. Reklamacje powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Telewizja TVT Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Rynek 1 z dopiskiem „MUZYCZNE PEREŁKI”– reklamacja”. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń, jak również zarzuty związane z udziałem w Głosowaniu autora reklamacji.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, Telewizja TVT Sp. z o.o. w Rybniku, ul. Rynek 1.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości SMS Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości SMS na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie www.telewizjatvt.pl oraz na stronie www.muzyczneperelki.pl
 3. Organizator głosowania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia głosowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. przepisów powszechnie obowiązujących.

Telewizja TVT sp. z o.o.

ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik
biuro@telewizjatvt.pl

Nasi partnerzy

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.